Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Podmínky užívání webových stránek

Obecné oznámení  

 

Před získáním přístupu k materiálům obsaženým na těchto webových stránkách, pozorně si, prosím, přečtěte tyto Podmínky užívání webových stránek.

 

Mějte prosím na paměti, že tento website a jednotlivé jeho webové stránky a vnořené webové stránky, jsou majetkem společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532, dále jen „Bossa".

 

V těchto Podmínkách užívání webových stránek, Bossa website znamená tento website (webové místo) a webové stránky Bossa znamená Bossa website a jednotlivé webové stránky a vnořené webové stránky Bossa website.

 

Materiály obsažené na webových stránkách Bossa, včetně informací o investičních službách, které Bossa poskytuje, nejsou zaměřeny na osoby s bydlištěm nebo se nacházející ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo Jižní Africe nebo v jiné jurisdikci, kde by to znamenalo porušení příslušných tamějších zákonů, nejsou určené k vydání, publikaci nebo jakékoli distribuci, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, v jakékoli takové jurisdikci, a osoby s bydlištěm nebo se nacházející v některé z uvedených jurisdikcí k nim ani nesmí přistupovat.

 

Pokud se rozhodnete navštívit tento website nebo jakoukoli webovou stránku Bossa, souhlasíte, že jste vázáni těmito Podmínkami užívání webových stránek.

 

Duševní vlastnictví

 

Webové stránky Bossa obsahují materiály, které jsou chráněny příslušnými autorskými právy, právy k databázím, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví, které patří Bossa nebo jiným třetím stran, včetně osobám poskytujícím Bossa licenci. Jakékoliv použití těchto materiálů zveřejněných na webových stránkách Bossa je přísně zakázáno. Materiály mohou být staženy nebo vytisknuty pouze tehdy, pokud to neporušuje žádná práva Bossa ani jiných třetích stran, včetně osob poskytujících Bossa licenci. Mějte prosím na paměti, že žádné informace nebo obsah na webových stránkách Bossa nesmí být reprodukován, upraven, uložen u třetí osoby, propojen odkazem, rámován, veřejně provozován, šířen nebo přenášen v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu Bossa, ledaže (a pouze v rozsahu, v němž) je tak nezbytné k zobrazení informací na webových stránkách Bossa v prohlížeči nebo je to povoleno dle právních předpisů Polské republiky nebo těmito Podmínkami užívání webových stránek.

 

Odkazy a materiály třetích osob

 

Webové stránky Bossa mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Bossa se zříká jakékoliv odpovědnosti za veškeré informace, materiály, výrobky nebo služby zveřejněné nebo nabízené na jakýchkoli webových stránkách třetích stran, které odkazují na webové stránky Bossa. Riziko používání jakýchkoli takových webových stránek třetích stran je výhradně rizikem uživatele takových webových stránek. 

 

Vyloučení odpovědnosti

 

Webové stránky Bossa jsou určeny pouze pro informační účely. Bossa vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby zajistila, že webové stránky Bossa obsahují přesné, odpovídající, úplné a aktuální informace, ale neručí za přesnost, adekvátnost, úplnost a platnost veškerých informací a materiálů obsažených na webových stránkách Bossa a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoliv nedostatky nebo chyby v těchto informacích a materiálech. Bossa neodpovídá za žádné škody, včetně a bez omezení přímých či nepřímých škod, zvláštních, nahodilých nebo následných škod, ztrát či nákladů vzniklých v souvislosti s webovými stránkami Bossa nebo jakýchkoli webových stránek třetích osob odkazujících na webové stránky Bossa, nebo v důsledku jejich použití nebo nemožnosti je používat, nebo v souvislosti s jakýmikoli výpadkem provozu, chyby, opomenutí, přerušení, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, počítačového viru nebo selhání spojení nebo systému, a to i v případě, kdy by Bossa, či její zástupci, byli na možnost takových škod, ztrát nebo nákladů upozorněni. Bossa se zříká jakékoliv odpovědnosti za výsledky investičních rozhodnutí učiněných na základě informací nebo materiálů obsažených na webových stránkách Bossa. 

 

Ochrana osobních údajů

 

Bossa může zpracovávat osobní údaje svých Klientů nebo potenciálních Klientů, v souvislosti s vaší činností na webových stránkách Bossa, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), jakož i polského zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (úplné znění, Sbírka zákonů roku 2002, č. 1010, položka 926, ve znění pozdějších předpisů). Bossa bude zpracovávat osobní údaje svých Klientů pouze pro tyto účely:

 

 • poskytování investičních služeb svým Klientům,
 • regulační oznámení, v případě potřeby,
 • účast na školeních a soutěžích organizovaných Bossa,
 • zpracování analýz a zpráv,
 • marketing svých služeb nebo služeb subjektů náležejících do skupiny Bossa.

 

Bossa bude zpracovávat osobní údaje o svých potenciálních Klientech pouze pro tyto účely:

 

 • účast na školeních a soutěžích organizovaných Bossa,
 • zpracování analýz a zpráv,
 • marketing svých služeb nebo služeb subjektů náležejících do skupiny Bossa,
 • regulační oznámení, v případě potřeby.

 

V případě, kdy Bossa hodlá zpracovávat osobní údaje svých Klientů nebo potenciálních Klientů, budete o této skutečnosti informováni, jakož i o Vašich právech s tím spojených. Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení osobních údajů osobě Bossa je vždy dobrovolné. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že pokud osobě Bossa nebudete chtít poskytnout osobní údaje, Bossa nebude muset být schopna Vám poskytnout investiční služby nebo taková okolnost může zhoršit kvalitu služeb nebo informací poskytovaných Vám ze strany Bossa.

 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v případech, kdy Bossa zpracovává Vaše osobní údaje, můžete kdykoli požádat o následující:

 

 • získat přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Bossa a požádat o opravu těchto údajů;
 • ukončit zpracování osobních údajů o Vás.

 

Na Vaši žádost Vám Bossa poskytne informace o Vašich právech a další relevantní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

Mějte prosím na paměti, že Bossa může být povinna sdělit osobní údaje o svých Klientech nebo potenciálních Klientech takovým příjemcům jako jsou orgány veřejné správy a orgány finančního dohledu, soudy a orgány státní moci v rámci jejich oprávnění stanovených v příslušných ustanovení zákona.

 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že webové stránky Bossa mohou používat soubory cookies. Cookies jsou informace ukládané přímo ve Vašem přístroji v důsledku toho, že používáte webové stránky Bossa nebo jiné služby, které Vám Bossa poskytuje. Bossa používá cookies k tomu, aby shromažďovala statistické a věcné informace o tom, jak používáte služby Bossa. Pokud byste si přáli, aby cookies nebyly přijímány z webových stránek Bossa, měli byste změnit nastavení Vašeho prohlížeče nebo odmítat cookies, kdykoli se objeví. Nicméně bychom rádi zdůraznili, že pokud si nebudete přát přijímat cookies z webových stránek Bossa, Bossa nebude schopna poskytnout Vám všechny možnosti, ve vysoké kvalitě služeb, poskytované prostřednictvím webových stránek Bossa.

 

Bossa vyvíjí maximální úsilí k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, které zpracovává. Opatření přijatá Bossa mimo jiné zahrnují šifrování dat během přenosu, nástroje k autentizaci a zabezpečený přístup k používanému zařízení a zpracovávaným údajům.

 

Oddělitelnost

 

Pokud by některé ustanovení (nebo jeho část) těchto Podmínek užívání webových stránek bylo shledáno soudem nebo správním orgánem příslušným k přezkoumání záležitosti spojených s těmito Podmínkami užívání webových stránek jako neplatné, neúčinné nebo nezákonné, platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užívání webových stránek zůstane nedotčena. Pokud by některé ustanovení (nebo jeho část) těchto Podmínek užívání webových stránek bylo shledáno soudem nebo správním orgánem příslušným k přezkoumání záležitosti spojených s těmito Podmínkami užívání webových stránek jako neplatné, neúčinné nebo nezákonné, Bossa okamžitě upraví tyto Podmínky užívání webových stránek způsobem, který bude co nejblíže splňovat požadavky daného rozhodnutí.

 

Změna

 

V zájmu zajištění přesnosti informací na tomto webovém místě může Bossa kdykoli změnit tyto Podmínky užívání webových stránek. Bossa Vám oznámí tyto změny tím, že zveřejní upravené Podmínky užívání webových stránek na tomto webovém místě.Svým přístupem na tento website uskutečněným kdykoli po uvedeném oznámení souhlasíte s tím být vázán těmito Podmínkami užívání webových stránek ve znění příslušných změn.

 

Rozhodné právo

 

Tyto Podmínky užívání webových stránek se řídí právním řádem České republiky. Soudy České republiky mají výlučnou jurisdikci nad spory vznikajícími z těchto Podmínek užívání webových stránek.