Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

O společnosti

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532, dále jen „Bossa".
 

Bossa je organizační složkou obchodníka s cennými papíry ve smyslu článku 4 odst. 1 bodu 26 směrnice 2004/39/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 2000/12/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úřední věstník Evropské unie L145/1 ze dne 30.4.2004, ve znění pozdějších předpisů) dále jen „MiFID".

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ SA; akciová společnost Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, obchodník s cennými papíry), společnost se sídlem ve Varšavě, Marszałkowska 78/80, 00-517, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu, XII Obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem (KRS) 0000048901, REGON č. 010648495 a daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, s plně splaceným základním kapitálem ve výši PLN 23,640,000 (slovy: dvacet tři miliony šest set čtyřicet tisíc polských zlotých), dále jen „Bossa PL" (více informací bossa.pl).

Bossa PL poskytuje investiční služby v oblasti zajišťovacích a komoditních obchodů (66.12, v Polsku s dodatkem „Z") dle Nařízení (ES) № 1893/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) № 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úřední věstník Evropské unie L 393/1, 30.12.2006).

Bossa PL je jednou z nejvýznamnějších společností působících v oblasti kapitálových trhů na území Polska a to již od roku 1995.
Bossa PL je mateřskou společností Bank Ochrony Środowiska S.A. (akciová společnost), což je úvěrová instituce ve smyslu směrnice 2006/48/ES. Bank Ochrony Środowiska SA je veřejně obchodovaná společnost kótovaná na hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů od roku 1997.
 

Povolení

Bossa PL je „investičním podnikem" ve smyslu směrnice 2004/39/ES (dále jen „MiFID"), poskytujícím investiční služby na základě povolení № KPWiG-4021-16/2001 vydaného Komisí pro cenné papíry a burzy (v současné době polský Úřad finančního dozoru) a povolení № DFL/4020/1/22/I/11/28/09/10/EK vydaného polským Úřadem finančního dozoru.
 

Orgán dohledu

Oba obchodníci s cennými papíry samozřejmě podléhají regulaci. Bossa PL je subjekt podléhající dohledu ze strany polského Úřadu finančního dozoru se sídlem na adrese Plac Powstańców Warszawy 1, Varšava, Polsko. Organizační složka Bossa (Bossa CZ, Bossa Czech) podléhá na území České republiky dohledu ze strany České národní banky se sídlem na adrese Na Příkopě 28, Praha 1.

 

 

Rozsah poskytovaných investičních služeb

Investiční služby poskytované společností Bossa PL zahrnují následující činnosti uvedené v článku 69 odst. 2 a 4 polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními nástroji (Sbírka zákonů z roku 2005, № 183, položka 1538, ve znění pozdějších předpisů), dále jen „Polský zákon o finančních službách":
 
 1. přijímání a předávání pokynů k nákupu či prodeji finančních nástrojů;
 2. provádění pokynů uvedených v bodu 1 na účet osoby, která podala pokyn;
 3. nákup nebo prodej finančních nástrojů na vlastní účet;
 4. správa portfolií zahrnujících jeden nebo více finančních nástrojů;
 5. investiční poradenství;
 6. nabízení finančních nástrojů;
 7. úschova nebo vedení evidence finančních nástrojů, včetně vedení účtu cenných papírů a peněžních účtů;
 8. poskytování devizových služeb, pokud jsou spojené s investičními službami, jak je stanoveno v článku 69 odst. 2 Polského zákona o finančních službách;
 9. příprava investičních analýz, finančních analýz a dalších doporučení obecného charakteru týkajících se obchodů s finančními nástroji;
 10. vykonávání činností uvedených v článku 69 odst. 4 položky 1-7 a článku 69 odst. 2 Polského zákona o finančních službách, ve vztahu k podkladovým nástrojům, derivátům, uvedeným v článku 2 odst. 1 položka 2 písm. d) až f) a i), pokud jsou tyto činnosti spojené s investičními službami.
Investiční služby, které Bossa poskytuje na území České republiky, zahrnují následující činnosti uvedené v českém zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ve znění pozdějších předpisů), dále jen „zákon":
 
 1. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka dle § 4 odst. 2 písm. b) zákona;
 2. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet dle § 4 odst. 2 písm. c) zákona;
 3. úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb dle § 4 odst. 3 písm. a) zákona;
 4. poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji dle § 4 odst. 3 písm. d) zákona;
 5. provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb dle § 4 odst. 3 písm. e) zákona;
 6. služby obdobné investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) zákona a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

Investiční služby uvedené výše může Bossa poskytovat ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d), f), g), j) a k) zákona.
 

Vázaný zástupce

Vázaným zástupcem společnosti Bossa PL na území Polské republiky, vedeným v seznamu vázaných zástupců obchodníků s cennými papíry vedeném polským Úřadem finančního dozoru, je společnost Bank Ochrony Środowiska S.A.
 

Ochrana majetku zákazníků

Bossa PL je účastníkem systému pro odškodnění investorů, který spravuje polský Národní depozitář pro cenné papíry, akciová společnost (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), jehož cílem je zajistit úhradu v hotovosti investorům až do zákonem stanovené výše, a náhrada za hodnotu ztracených finančních nástrojů shromážděných Klienty u obchodníků s cennými papíry, včetně jejich poboček mimo území Polské republiky, v souvislosti s investičními službami poskytovanými Klientům, v případě, kdy:
 
 1. na společnost Bossa PL by byl prohlášen konkurs; nebo
 2. návrh na prohlášení konkursu proti společnosti Bossa PL by byl zamítnut na základě pravomocného rozhodnutí z důvodu, že majetek Bossa PL by nestačil k pokrytí nákladů na řízení; nebo
 3. polský Úřad finančního dozoru by zjistil, že z důvodů úzce souvisejících s finanční situaci Bossa PL je a nadále bude v blízké budoucnosti neschopna plnit své povinnosti vyplývající z nároků Klientů.

Režim odškodňování prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA zajišťuje výplatu finančních prostředků investorů, snížených o případné částky dlužené investorem za poskytnuté služby, dle zůstatku k datu vzniku některé z uvedených okolností výše v písmenech a) až c), a to 100% prostředků na něž se vztahuje systém odškodnění, jde-li o částku (vyjádřenou v CZK) představující ekvivalent částky 3000 EUR, a 90% prostředků v případě finančních prostředků nad rámec této částky, přičemž maximální výše finančních prostředků, na které se vztahuje systém pro odškodnění investorů se částce (vyjádřené v PLN) představující ekvivalent částky 22.000 EUR.

Finanční prostředky Klientů jsou vedeny na účtech vedených pro společnost Bossa, a to odděleně od finančních prostředků společnosti Bossa PL. Bossa PL finanční prostředky Klientů spravuje na jednom nebo více účtů zřízených výhradně u bank, zahraničních úvěrových institucí nebo zahraničních bank majících příslušné povolení k výkonu bankovní činnosti. K zajištění bezpečnosti finančních prostředků Klientů Bossa PL provádí roční vyhodnocení způsobu poskytování služeb týkajících se vedení finančních prostředků Klientů institucemi, u kterých jsou finanční prostředky Klientů uloženy.

V případě řízení o výkonu rozhodnutí proti společnosti Bossa PL nejsou peněžní prostředky složené Klienty společnosti Bossa PL v souvislosti s poskytováním investičních služeb postihnuty výkonem rozhodnutí.

V případě konkursního řízení vedeného proti společnosti Bossa PL, jsou peněžní prostředky složené Klienty společnosti Bossa PL v souvislosti s poskytováním investičních služeb vyňaty z konkursní podstaty Bossa PL.

Výše uvedené principy se obdobně uplatní i ve vztahu k Bossa.
 

Vyřizování stížností Klientů

Klienti Bossa mají právo podat stížnost nebo reklamaci týkající se činnosti Bossa písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Bossa vyvine maximální úsilí k prověření stížností a reklamací Klientů do 30 (slovy: třiceti) dnů od obdržení stížnosti nebo nároku. Klienti jsou oprávněni kdykoli podat stížnost nebo požadavek na u polského Úřadu finančního dozoru nebo České národní banky. Bez ohledu na výše uvedené je Klient vždy oprávněn podat žalobu na příslušný soud. Podrobné zásady pro posuzování stížností a reklamací jsou stanoveny v příslušných pravidlech týkajících se poskytování investičních služeb.
 

Daně

Investiční příležitostve formě nákupu finančních instrumentů a obchodování s nimi je předmětem daně. To se týká zejména kapitálového zisku plynoucího z prodeje finančních nástrojů, jenž je předmětem daně z příjmů. Podle českých daňových zákonů jsou kapitálové zisky zpravidla zdaněny daní z příjmů ve výši 15 % v případě fyzických osob, nebo 19 % v případě právnických osob. Mějte prosím u každé investiční příležitosti na paměti, že před zahájením obchodování s finančními nástroji byste měli pečlivě zvážit své daňové postavení, protože vaše daňové povinnosti se mohou lišit v závislosti na vašem daňovém domicilu a právním postavení. Při jakýchkoliv pochybnostech o daňové povinnosti konzultujte svou situaci s nezávislým daňovým poradcem.