Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Reklamace

Jakýkoliv podnět  adresovaný  společnosti Dom Maklerski Bos SA, dále jen „DM BOS SA“, který obsahuje výhrady, nebo poukazuje na , nepřesnosti nebo nesrovnalostí v činnosti  DM BOS SA, včetně stížností a reklamací týkajících se investičních služeb poskytovaných DM BOS SA, nebo případadné upozornění na porušení  na právních předpisů (dále jen "Reklamace"), bude ze strany DM BOS SA řešena v souladu s platnými právními předpisy.. 

DM BOS SA  je povinna zajistit, aby Reklamace byly řešeny spravedlivě, objektivně, v souladu s právními předpisy a v co nejkratší lhůtě,  ne déle než ve lhůtách dle platných právních předpisů. 

 

Reklamace jsou pro zákazníky z České republiky  vyřizovány v rámci organizační složky DM BOS SA, Oddělením zákaznické podpory, v místě sídla organizační složky DM BOS SA, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, 5.patro.


Reklamace mohou být podány: 

  • osobně v sídle společnosti DM BOŚ SA v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 v písemné nebo ústní formě, kdy v případě ústní formy bude o podání reklamace sepsán pracovníkem Oddělení zákaznické podpory reklamační protokol, který podepíše zákazník nebo potenciální zákazník a pracovník Oddělení zákaznické podpory,
  • korespondenčně na adresu DM BOŚ SA, Václavské nám.17, 110 00 Praha 1
  • telefonicky na telefonním čísle +420 226 895 902, v pracovní dny od 8:00 - 18:00 
  • emailem na support@bossa.cz


Rekalamace musí obsahovat informace umožňující DM BOS SA bez jakýchkoliv pochybností  určit totožnost zákazníka (jméno a příjmení / název subjektu pokud se jedná o právnickou osobu, datum narození /rodné číslo/ identifikační číslo, číslo účtu zákazníka u DM BOS SA), uvedení důvodů Reklamace v rozsahu, jak je uveden níže.

V případě, že subjekt, který podává Reklamaci není zákazníkem DM BOS SA, musí Reklamace obsahovat informace umožňující DM BOS SA bez jakýchkoliv pochybností  určit totožnost subjektu, který Reklamaci podává (jméno a příjmení / název subjektu pokud se jedná o právnickou osobu, datum narození / rodné číslo / identifikační číslo, číslo účtu zákazníka u DM BOS SA), uvedení důvodů Reklamace v rozsahu, jak je uveden níže.

 

Bez ohledu na formu Reklamace a její obsah, bude společnost DM BOS SA  analyzovat každou Reklamaci a bude se jí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy řádně zabývat. Aby bylo možné Vaši případnou Reklamaci vyřešit co nejdříve, postupujte prosím v souladu s následujícími pokyny.

V rámci Reklamace uveďte vždy prosím následující informace: Popis události: Reklamace by měla obsahovat co nejpřesnější popis skutečností a důvodů, které jsou předmětem reklamace, včetně uvedení času obchodní transakce, investiční služby investičního nástroje, kterého se Reklamace týká. V případě, kdy je důvodem Reklamace finanční ztráta, je vhodné uvést , důvod, způsob výpočtu a výši tvrzené ztráty, která vznikla v rozporu s právními předpisy a nebo smluvními ujednáními (např. Reklamace jednotlivých obchodních transakcí, Reklamace neoprávněně účtovaných poplatků nebo provizí). V případě Reklamace na kvalitu poskytovaných investičních služeb ze strany DM BOS SA, pokud je to možné, uveďte jméno a příjmení zaměstnance společnosti DM BOŚ SA, se kterým jste jednali.

Očekávání vůči společnosti DM BOŚ SA: Uveďte prosím Vámi preferované vyřízení Reklamace , zejména v případě  Reklamace, kdy důvodem je ztráta, neoprávněně účtované poplatky nebo provize), uveďte prosím  způsob výpočtu a výši Vámi tvrzené nebo předpokládané  pohledávky. Povinností a snahou  DM BOŚ SA je vyřídit Reklamaci řádně a včas a v souladu s právními předpisy a pokud je to možné, i v souladu  s očekáváními zákazníka.  

Forma vyřízení Reklamace: Informace o vyřízení Reklamace bude ze strany DM BOS SA zaslána písemnou formou a to buď doporučeným dopisem, na korespondenční adresu zákazníka  uvedenou ve smlouvě uzavřené se zákazníkem nebo jinou adresu uvedenou zákazníkem v Reklamaci. Informace o vyřízení Reklamace může být odeslána i prostřednictvím e-mailu, pokud subjekt podávající Reklamaci o toto požádal v rámci Reklamace.


Podání i vyřízení jakékoliv Reklamace je bezplatné. DM BOS SA neúčtuje žádné poplatky nebo náklady za vyřízení  V případě, že obsah Reklamace vyvolává pochybnosti o jejím předmětu a nebo důvodech, DM BOS SA požádá zákazníka, aby doplnil její obsah nebo podal dodatečné informace a vysvětlení.  V této souvislosti DM BOS SA upozorňuje, že neodstranění takových nedostatků Reklamace může vést k  tomu, že DM BOS SA nebude schopna řádně a čas vyřídit Reklamaci. DM BOS SA doporučuje podat  Reklamaci bez zbytečného odkladu  poté, co zákazník nabyl dojmu že je důvod Reklamaci podat, neboť řádné a včasné podání Reklamace je předpokladem pro řádné a včasné vyřízení Reklamace ze  strany DM BOŚ S.A. Zákazník může podat Reklamaci i v zastoupení na základě plné moci, přičemž podpis zákazníka na plné moci musí být pro vyloučení všech pochybností ověřen s výjimkami, kdy ověření není vyžadováno zákonem (plná moc udělená advokátovi).

Na žádost zákazníka, DM BOS SA potvrdí přijetí Reklamace v souladu s pokyny pro příjem korespondence uvedenými ve smlouvě. Pokud zákazník při podání Reklamace písemně zažádá o jinou formu potvrzení o doručení Reklamace DM BOS SA, je nutné z jeho strany specifikovat jakou formu potvrzení žádá. V případě, že chce zákazník doručit potvrzení a případně i informace o vyřízení Reklamace e-mailem, musí uvést e-mailovou adresu, na kterou mu mají být informace o Reklamaci a jejím vyřízení zasílány.

DM BOS SA vyřídí Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího doručení. V obzvláště složitých případech, kdy není možné Reklamaci vyřídit ve shora uvedené lhůtě, může být tato lhůta k vyřízení Reklamace prodloužena na nejvýše 60 dnů ode dne doručení Reklamace poté, co byly zákazníkovi písemnou formou vysvětleny důvody  a okolnosti vyžadující prodloužení lhůty pro vyřízení  Reklamace. Lhůta na vyřízení Reklamace se prodlužuje vždy o lhůtu, kdy zákazník neposkytuje potřebnou součinnost, informace, vysvětlení požadované ze strany DM BOS SA. Vyřízením Reklamace se rozumí odeslání informace o vyřízení Reklamace zákazníkovi.

V případě Reklamace doručená Zákazníkem, který je finanční protistranou nebo nefinanční protistranou kdy sporný nárok z Reklamace přesahuje 5 000 EUR, musí být tato Reklamace vyřízena do 5 pracovních dnů. V případě, že nejsou splněny lhůty pro vyřízení uvedené v  odst. 1, zaměstnanec oddělení zákaznické podpory informuje zákazníka o důvodech nedodržení lhůty.

V případě, že Reklamace doručená zákazníkem, kdy nárok z uplatněné Reklamace přesahuje částku 15 000 000 EUR, není navzdory všem opatřením  vyřešena do  15 pracovních dnů ode dne doručení takové Reklamace oddělení pro dohled nad zahraničními pobočkami ověřuje informace poskytnuté Generálním ředitelem zahraniční pobočky a předá požadované informace oddělení vnitřní kontroly, které příslušnému státnímu orgánu dozoru oznámí Reklamaci.

 

V případě negativního posouzení Reklamace ze strany  DM BOŚ S.A. nebo nespokojenosti zákazníka se způsobem a výsledkem vyřízení Reklamace, má zákazník právo se  do 14 dnů od doručení informace o vyřízení Reklamace  obrátit  ve stejné věci písemnou formou na představenstvo DM BOŚ S.A. Představenstvo  DM BOŚ S.A. znovu přezkoumá a vyřídí Reklamaci zákazníka do 30 dnů ode dne doručení Reklamace a informuje  písemnou formou zákazníka o vyřízení Reklamace ze strany představenstva DM BOS SA na adresu, kterou zákazník v Reklamaci uvedl.

Bez ohledu na řízení o Reklamaci může zákazník v případě sporu nebo jakýchkoliv nároků vůči DM BOŚ SA: 

  • uzavřít dohodu na základě jednání s DM BOŚ SA, 
  • obrátit se se svým nárokem na finančního arbitra
  • podat žalobu proti DM BOŚ SA u věcně a místně příslušného soudu